Skip to Content

Terms of Use

Introduksjon
Dette nettstedet leveres av Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 67, 40589 Düsseldorf, Tyskland. Informasjonen som finnes på dette nettstedet om Henkel AG & Co. KGaA (heretter kalt "Henkel"), Henkels tilknyttede selskaper og tredjeparter er satt sammen med stor omsorg. Likevel kan vi ikke garantere at informasjonen er fullstendig eller korrekt. Henkel påtar seg intet ansvar for eventuelle feil i innholdet på nettstedet. Uttalelser om framtiden som gjøres på dette nettstedet er gitt på bakgrunn av vår beste kunnskap og tro. Men resultatene som oppnås av Henkel kan avvike betydelig fra disse uttalelsene om framtiden fordi de er avhengig av en rekke faktorer av konkurransemessig til makroøkonomiske karakter som i noen tilfeller ligger utenfor Henkels kontroll.  Uten hensyn til noen juridiske forpliktelser knyttet til å rette opp slike uttalelser om framtiden har ikke Henkel noen intensjon om konstant å oppdatere alle uttalelser om framtiden som finnes på dette nettstedet.

Ved å gå inn på nettstedet aksepterer du, uten begrensninger eller forbehold, følgende Vilkår for bruk av Nettstedet som du kan se eller skrive ut som en pdf-fil.

NETTSTEDET OG INFORMASJONEN PÅ DET ER IKKE TENKT ELLER GODKJENT FOR BRUK INNENFOR USA ELLER FOR AMERIKANSKE BORGERE ELLER INNBYGGERE. SLIKE PERSONER BES TA KONTAKT MED SITT LOKALE HENKEL-NETTSTED ELLER NETTSTEDENE TIL HENKELS AMERIKANSKE TILKNYTTEDE SELSKAPER.

Generelle vilkår for bruk av Nettstedet
1. Lov om opphavsrett
Sidene på vårt nettsted er beskyttet av bestemmelser om opphavsrett. Særlig er alle gjengivelser, adapsjoner, oversettelser, lagring og behandling i andre medier, inkludert lagring eller behandling med elektroniske midler beskyttet av bestemmelser om copyright. All utnyttelse, i sin helhet eller i deler krever skriftlig forhåndsgodkjenning av Henkel AG & Co. KGaA, heretter kalt "Henkel". Både innholdet og strukturen i nettstedet er beskyttet av bestemmelser om copyright. All gjengivelse av informasjon eller data, særlig bruk av tekster eller deler av tekstene eller billedmateriale (bortsett fra pressebilder fra Henkel), krever skriftlig forhåndssamtykke fra Henkel. Illustrasjonene er beskyttet av §72 i den tyske loven om opphavsrett (UrhG). Rettighetene til formidling og gjengivelse er Henkels eiendom. Rettighetene gjelder i sin helhet når bildene blir lagt til et arkiv, automatisk eller manuelt.

Henkels pressebilder kan brukes kun til redaksjonelle formål. Henkels pressebilder som gjengis og/eller som modifiseres elektronisk for redaksjonelle formål må være copyright-merket med "© [År] Henkel AG & Co. KGaA. Alle rettigheter forbeholdes." Ettertrykk er gratis, men vi ber om et eksemplar til vårt arkiv.

© 2022 Henkel AG & Co. KGaA, Düsseldorf. Alle rettigheter forbeholdes.

2. Varemerker
Henkels Ovale logo, Henkel Ovale logo "A Brand like a Friend" (Et varemerke som en venn) og alle produktnavn og/eller produktbeskrivelser på disse sidene er registrerte varemerker som tilhører Henkel AG & Co. KGaA, selskapets datterselskaper, tilknyttede selskaper, lisensgivere eller partnere i joint ventures. All uautorisert bruk eller misbruk av disse varemerkene er uttrykkelig forbudt og utgjør et brudd på lov om varemerker, opphavsrett, andre lover om åndsverk eller urettferdig konkurranse.

3. Ansvarsfraskrivelse for tredjeparts nettsteder
a. Sidene på dette nettstedet inneholder lenker (det vil si "hyperlenker") til andre nettsteder som drives av tredjeparter der Henkel ikke er kjent med innholdet. Henkel bare fasiliterer tilgang til slike nettsteder og påtar seg intet ansvar for innholdet på dem. Våre lenker til tredjeparts nettsteder har bare til hensikt å gjøre navigeringen enklere for deg. Uttalelser som vises på lenkede sider gjøres ikke til våre. Vi fraskriver oss i stedet enhver tilknytning til noe av innholdet på tredjeparts sider som er lenket til sidene på vårt nettsted. Spesielt tar vi ikke på oss noe ansvar for noen brudd på lovfestede bestemmelser eller brudd på tredjeparts rettigheter som måtte forekomme på slike sider.

b. For nettsteder som det finnes hyperlenker til på Henkels nettsted, er eierne av disse nettstedene eneansvarlige for innholdet på disse sidene såvel som for alt salg av produkter som tilbys på dem og for håndteringen av eventuelle ordrer som er knyttet til samme.

c. Henkel påtar seg intet ansvar for eventuelle brudd på noen rettigheter knyttet til copyright, opphavsrett eller personlige rettigheter som forekommer på en side som det foretas tilgang til via en hyperlenke.

d. I tilfelle av en ordre eller annen juridisk erklæring med tanke på en transaksjon, opprettes slik kontrakt kun mellom brukeren og eieren av det aktuelle nettstedet eller den tilbydende parten eller person som presenteres på dette, og ikke under noen omstendighet mellom Henkel og brukeren. Vær oppmerksom på de generelle forretningsvilkårene til de respektive leverandørene på det hyperlenkede nettstedet.

4. Generell ansvarsfraskrivelse
Henkels erstatningsansvar for skader som måtte oppstå på grunnlag av dette nettstedet - uansett juridisk grunnlag, inkludert culpa-ansvar - er begrenset til skader som er forårsaket av forsett eller grov uaktsomhet. I den utstrekning at det foreligger et objektivt obligatorisk ansvar for Henkel som følge av brudd på vesentlige kontraktsmessige forpliktelser, er totalbeløpet for skadeserstatning begrenset til de overskuelige skadene. Dette påvirker ikke Henkels ansvar i henhold til gjeldende produktansvarslover eller noen garantier som er gitt. De før nevnte ansvarsbegrensningene gjelder heller ikke hvis det skulle være snakk om livstruende skader, kroppsskade eller skade på en annen persons helse. Henkel legger stor innsats i å holde Henkels nettsted fri for virus, men vi kan ikke garantere fravær av virus. Derfor anbefaler vi at det utvises forsiktighet for å sikre adekvat beskyttelse mot virus (det vil si bruk av virus-scannere) før du laster ned dokumenter og data. Henkel garanterer ikke at tjenestene som tilbys på Henkels nettsted er fri for feil eller mangler og heller ikke at de er tilgjengelig til enhver tid.

5. Prognoser og intensjonserklæringer
Uttalelser om framtiden på dette nettstedet er foretatt i henhold til vår beste kunnskap og tro. Men resultatene som oppnås av Henkel kan avvike betydelig fra disse uttalelsene om framtiden fordi de er avhengig av en rekke faktorer av konkurransemessig til makroøkonomiske karakter som i noen tilfeller ligger utenfor Henkels kontroll. Uten hensyn til noen juridiske forpliktelser knyttet til å rette opp slike uttalelser om framtiden har ikke Henkel noen intensjon om konstant å oppdatere alle uttalelser om framtiden som finnes på dette nettstedet.

6. Henkels produkter
Produktene som presenteres på dette nettstedet er eksempler på produkter som leveres av Henkels selskaper over hele verden. Henkel garanterer ikke at et produkt som presenteres også er tilgjengelig i ditt land. For en liste over alle Henkels produkter som leveres i ditt land bes du gå til Henkels hjemmeside for ditt land; du har direkte tilgang til hjemmesiden under overskriften "Henkel International".

Diverse
Disse Generelle vilkårene for bruk styres og tolkes i samsvar med lovene i Forbundsrepublikken Tyskland uten hensyn til FNs konvensjon om kontrakter for internasjonalt salg av varer og bruken av denne konvensjonen i tilknytning til disse Generelle vilkårene for bruk ekskludere herved uttrykkelig. I den utstrekning det er tillatt i gjeldende lov er verneting for alle tvister som gjelder dette nettstedet Düsseldorf, Tyskland. Skulle noen bestemmelser i disse Generelle vilkårene for bruk bli ugyldig skal ikke dette påvirke gyldigheten til de gjenværende bestemmelsene.